Semalt hünärmeni: WordPress vs. Shopify - Iň gowusy näme?

WordPress-iň häzirki wagtda CMS bazarlarynyň 60% -e golaý paýyny eýeleýän iň oňat we meşhur mazmun dolandyryş ulgamydygyny bilýärsiňiz. Dürli döredijileriň WordPress-i beýleki mazmun dolandyryş ulgamlaryndan has gowy görýändigi geň galdyryjy ýa-da geň galdyryjy däl. Wordpress, PHP-de ýazylan açyk çeşme, web esasly sahypa döretmek programmasydyr.

Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Maýkl Braun bu ugurda özüne çekiji tejribe berýär.

Shopify vs. WordPress:

“Shopify” ýerleşdirilen platforma bolup, saýtlarymyzy GoDaddy we başgalar ýaly öz ýa-da üçünji tarap serwerlerimizde ýerleşdirmäge mümkinçilik bermeýär, bu nukdaýnazardan WordPress-den düýpgöter tapawutlanýar we web sahypamyz üçin “Shopify” serwerine bagly. we ýerli derejede ýerleşdirip bilmeýär. Geçirilen platformalar gündelik ätiýaçlyk, PCI ylalaşyklary, çäklendirilmedik geçiriş giňligi, şeýle hem deslapky hyzmat üpjün edijiler tarapyndan SSL şahadatnamasy ýaly gyzykly peýdalar bilen gelýär.

Munuň tersine, WordPress öz-özüne ýerleşdirilýär. Islendik serwerde öz web sahypaňyzy ýa-da blogyňyzy aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilersiňiz we PHP faýllaryny talaplaryňyza görä redaktirläp bilersiňiz. Youröne işiňiz ulalyp başlasa, geçirijilik giňligini tölemek ýa-da aýratyn hosting üpjün edijileriniň bolmagy siziň üçin aňsat bolmaz. WordPress saýtlaryndan has gowy çykmak üçin WooCommerce ýaly käbir pluginleri goşmak möhümdir.

Esasy mazmun elementleri:

Mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň hemmesinde käbir esasy elementler bar. Wordöne WordPress ýagdaýynda, adaty poçta görnüşlerini, sahypalary, kategoriýalary, widjetleri we şuňa meňzeş zatlary goşup bilersiňiz.

  • WordPress Shopify
  • Postörite poçta görnüşleri kategoriýalar görnüşindäki ýygyndylar
  • Dürli önümler
  • Birnäçe makala iberýär
  • Sahypalar Dürli sahypalar

WordPress-de işlemegi giňeltmek:

“WordPress” ýagdaýynda, pluginleri aňsatlyk bilen gurup, gurallary we menýulary düzüp bilersiňiz we web sahypaňyzyň işleýşini giňeltmek üçin mowzuklary üýtgedip bilersiňiz. Mysal üçin, WordPress sahypasynyň daşynda elektron söwda komponentlerinden ybarat däl, şonuň üçin ýörite ýörite ýazgylary we elektron söwda aýratynlyklaryny açmak üçin WooCommerce pluginini gurmaly.

“Shopify” dükany:

“Shopify” ulanyjysy bolsaňyz, aýratyn programmalary ulanyp, aýratynlyklaryny giňeltmeli bolarsyňyz. Iň amatly “Shopify” programmalary “Shopify App Store” dükanynda bar. Programma gurmak üçin, “Shopify” menýusynyň “Programmalar” bölümine girip, “Shopify App Store” dükanyna baryp görmeli. Bu ýerde gurnamak isleýän programmalaryňyzy saýlap bilersiňiz. Gurlandan soň, şol programmalary ulanyp, sahypaňyza goşup bilersiňiz.

WordPress mowzuk gurluşlaryny we mowzuk gurluşlaryny saýlaň:

WordPress we Drupal we Blogger ýaly beýleki mazmun dolandyryş ulgamlarynda saýlamaly ene-atalar we çagalar temalary bar. Web sahypaňyza owadan we hünärli görnüş berip, özüne laýyk temany saýlamak möhümdir. Munuň tersine, “Shopify” -daky mowzuklar hiç wagt awtomatiki täzelenmeýär. Emma alada etmeli däl, sebäbi olary el bilen täzeläp bilersiňiz. Wordpress mowzuklary, suwuk dil ulanmaýarlar, ýöne “Shopify” mowzuklary bu dili ulanýar. Suwuk dil döredijilere mazmuny dükanyň içine dinamiki ýüklemäge mümkinçilik berýär. Temalaryňyzyň WordPress-de ýa-da Shopify-de ulanýandygyňyza garamazdan goşmaça kataloglaryň bolmagy möhümdir. “Shopify” dükanlary diňe mowzuklar üçin katalog gurluşlaryny kabul edýär, WordPress saýtlary hem onsuz işläp biler.

Netije

WordPress-iň internetdäki web sahypalarynyň we bloglarynyň köpüsine güýç berýändigini we “Shopify” -dan has köp aýratynlygynyň bardygyny aýdyp bileris. Şeýle-de bolsa, talaplaryňyza görä mazmun dolandyryş ulgamyny saýlap bilersiňiz. SEO maksatlary we dogry optimizasiýa üçin WordPress “Shopify” -dan has gowudyr we has düzülip bilner. Mundan başga-da, esasy URL gurluşyny, permalink we SEO bilen baglanyşykly zatlary, atlar, düşündirişler, şlaklar, surat bellikleri we sözbaşylary redaktirlemek WordPress-de “Shopify” -dan has aňsat.

send email